Top

1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 620655คน    

24x7 Servives

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ เปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

CARE CLINIC

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ บริการคลินิกพิเศษ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00น.-16.00น. ตรวจโรคทั่วไป
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุด รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำคลอดตลอด 24ชั่วโมง

EMERGENCY

งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน และส่งต่อผู้ป่วย ออกให้บริการรับผู้ป่วยผ่านเครือข่าย 1669 อาสาสมัครกู้ชีพ ให้บริการประชาชนในชุมชน เบอร์โทรฉุกเฉิน 1669

WELCOME!

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

โรงพยาบาลโนนสุวรรณเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขต อำเภอโนนสุวรรณและประชาชนพื้นที่ข้างเคียง

ABOUT US

วิสัยทัศน์(Vision)

ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สานสายใยชุมชน สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน


พันธกิจ(Mission)

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ และเป็น องค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภค
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และมีพันธะสัญญาในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง และให้ประชาชนมีขีดศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
4. พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร สมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการบริการสุขภาพ และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ ให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของอำเภอได้อย่างมีมาตรฐาน และรองรับความต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


OUR AWARD

  2559

  รางวัลดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มรายได้ของ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 - 2559
  โดย นางบุณฑริกา บัวศรี

  2559

  รางวัลดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชนและนาฬิกาชีวิตร่วมกับภาคีสุขภาพ เขตตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
  โดย นางธัฏษิณา ใจเสน

  2559

  รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต9 : การพัฒนาระบบการจำแนกค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค (PP) เพื่อการจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559
  โดย นางบุณฑริกา บัวศรี

OUR PURCHASE จัดซื้อ จัดจ้าง

OUR KNOWLEDGE การเรียนรู้