1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 568271คน

Who We Are

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

โรงพยาบาลโนนสุวรรณเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขต อำเภอโนนสุวรรณและประชาชนพื้นที่ข้างเคียง(อำเภอนางรอง, อำเภอหนองกี่)

ให้บริการตามตามมาตรฐานวิชาชีพและตามศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ดังนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนไทย คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ทำคลอดในครรภ์ปกติและอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จัดบริการรับดูแลผู้ป่วยจากสถานบริการระดับปฐมภูมิกรณีเกินศักยภาพของหน่วยปฐมภูมิ และจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ โรงพยาบาลนางรองกรณีผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง และจัดบริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิในกรณีที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รวมทั้งเป็นศูนย์วิชาการด้านสุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งชุมชนให้มีความรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตนเองได้

Our History

 • 2559  -
 • รางวัลดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มรายได้ของ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 - 2559

 • 2559  -
 • รางวัลดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชนและนาฬิกาชีวิตร่วมกับภาคีสุขภาพ เขตตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 • 2559  -
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต9 : การพัฒนาระบบการจำแนกค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค (PP) เพื่อการจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559

 • 2558  -
 • รางวัลงานวิจัยชนะเลิศ ระดับจังหวัด : ผลการใช้รูปแบบการฉีดยาแบบองค์รวม เพื่อลดความปวดในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักทางกล้ามเนื้อ

 • 2558  -
 • รางวัลงานวิจัยดีเด่น ระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนารูปแบบการรักษาภาวะไหล่ติดแบบผสมผสานของ รพ.โนนสุวรรณ

 • 2558  -
 • รางวัลผลงานดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนารูปแบบการรักษาภาวะไหล่ติดแบบผสมผสานของ รพ.โนนสุวรรณ

 • 2558  -
 • ชนะเลิศระดับจังหวัด : ผลการใช้รูปแบบการฉีดยาแบบองค์รวม เพื่อลดความปวดในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักทางกล้ามเนื้อ

 • 2557  -
 • โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง

 • 2557  -
 • สถานพยาบาลมีการจัดการงานผ่านเกณฑ์อำเภออนามัยเจริญพันธ์

 • 2557  -
 • มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงของบุคลากรจากการทำงานระดับ 4

 • 2557  -
 • โรงพยาบาลเป็นมิตรกับวัยรุ่น

 • 2557  -
 • SRRT มีการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับดี

 • 2557  -
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด : ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำและกิจกรรมการป้องกันตามสภาพปัญหาของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

 • 2557  -
 • รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด : ผลการพัฒนารูปแบบการทำงานประจำให้เป็นผลงานวิจัยรพ.โนนสุวรรณ ปีงบประมาณ 2554 - 2556

 • 2557  -
 • ชนะเลิศ ระดับจังหวัด : การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

 • 2555  -
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH

 • 2546  -
 • ให้บริการรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลซึ่งมีเตียงสามัญ 23 เตียง ห้องพิเศษ 5 ห้อง และมีห้องสำหรับแยกโรค 1 ห้อง ห้องผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1 ห้องและแยกการให้บริการห้องคลอด ทีอาคารผู้ป่วยนอก ให้บริการในระยะก่อนคลอด และระยะคลอด โดยมีเตียงให้การบริการ 2 เตียง พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชน

 • 2544  -
 • ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเพิ่มเติมเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

 • 2538  -
 • โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ได้ก่อสร้างตามแบบของโรงพยาบาล 10 เตียง โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2538

our nonsuwan

วิสัยทัศน์(Vision)

ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สานสายใยชุมชน สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน


พันธกิจ(Mission)

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ และเป็น องค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภค
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และมีพันธะสัญญาในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง และให้ประชาชนมีขีดศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
4. พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร สมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการบริการสุขภาพ และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ ให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของอำเภอได้อย่างมีมาตรฐาน และรองรับความต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เข็มมุ่ง

1. ผู้รับบริการปลอดภัย
2. บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน
3. ผู้รับบริการพึงพอใจและประทับใจบริการ


ค่านิยม: ( 5ส )

ส : สามัคคี (Team Work)
ส : เสริมสร้างพลัง (Empowerment)
ส : สร้างสรรค์ (Attitude)
ส : สุขภาพ (Focus on Health)
ส : สม่ำเสมอ (Continuous Process Improvement)


กลยุทธ (Strategy)

1. สร้างพันธะสัญญาระดับนโยบายภายในอำเภอ และร่วมขับเคลื่อนบนฐานการผสานพลังของการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ ในระดับทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และไว้วางใจ
3. สร้างระบบการจัดการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและป้องกันได้ของชุมชน ด้วยวาระสุขภาพในพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งภายใต้แนวคิด การดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของประชาชน
4. เสริมศักยภาพระบบสุขภาพอำเภอเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
5. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อรองรับการพัฒนาสุขภาพตามมาตรฐาน Service Plan และความจำเป็นของหน่วยบริการทุกระดับในอำเภอ
6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ตามนโยบาย Green and Clean Hospital ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เสริมประสิทธิภาพการจัดการความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การสร้างพันธะสัญญาทางสุขภาพมุ่งสู่สังคมสุขภาวะอำเภอโนนสุวรรณแบบมีส่วนร่วม
2. การจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. การสร้างสรรค์ระบบบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบงานสำคัญ
4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากร


เป้าประสงค์

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราการตาย จากโรคที่สำคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. ระบบบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่น และวางใจได้ของผู้ใช้บริการ
3. อำเภอมีการจัดการความรู้ และนวัตกรรม ส่งเสริมการนำความรู้จากผลงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ
4. โรงพยาบาลมีศักยภาพทางการบริหารภายใต้ธรรมาภิบาล และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้
5. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพ มีสมรรถนะ ความสุข และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจด้านสุขภาพเพื่อประชาชน


จุดยืนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ รพ.โนนสุวรรณ

SP 1 : สร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพร่วมกัน
SP 2 : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เน้นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ
SP 3 : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
SP 4 : พัฒนาระบบ LAB, X-Ray ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
SP 5 : ส่งเสริมการนำงานวิจัยมาใช้ในองค์กร
SP 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ
SP 7 : พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ


ค่านิยมองค์กร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

"MOPH-BR" ซึ่งหมายถึง
M:Mastery เป็นนายตนเอง
O:Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P:People Centered Approach ใส่ใจประชาชน
H:Humulity ถ่อมตนอ่อนน้อม
B:Bloodline King Rama 1สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1
R:Rapprochement ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี


CEO ผู้บริหารโรงพยาบาลโนนสุวรรณ

044607140

นางชุติกาญจน์ ทิพย์พรชัย

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป

นางอรชร คนชุม

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

เภสัชกรประวัติ พลแสน

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ

นางสาวนุชจรินทร์ แก้วจตุรัส

หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

DOCTOR TEAM ทีมแพทย์

นายแพทย์ธีรภัทร ชุติมามาศ

นายแพทย์

เภสัชกรหญิงภรณ์วศา พลดงนอก

เภสัชกร

เภสัชกรหญิงนพวรรณ บุญกาญจน์วนิชา

เภสัชกร

Top