1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 620658คน

Who We Are

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

โรงพยาบาลโนนสุวรรณเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขต อำเภอโนนสุวรรณและประชาชนพื้นที่ข้างเคียง(อำเภอนางรอง, อำเภอหนองกี่)

ให้บริการตามตามมาตรฐานวิชาชีพและตามศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ดังนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนไทย คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ทำคลอดในครรภ์ปกติและอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จัดบริการรับดูแลผู้ป่วยจากสถานบริการระดับปฐมภูมิกรณีเกินศักยภาพของหน่วยปฐมภูมิ และจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ โรงพยาบาลนางรองกรณีผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง และจัดบริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิในกรณีที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ รวมทั้งเป็นศูนย์วิชาการด้านสุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งชุมชนให้มีความรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตนเองได้

Our History

 • 2559  -
 • รางวัลดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มรายได้ของ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 - 2559

 • 2559  -
 • รางวัลดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชนและนาฬิกาชีวิตร่วมกับภาคีสุขภาพ เขตตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 • 2559  -
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต9 : การพัฒนาระบบการจำแนกค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค (PP) เพื่อการจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559

 • 2558  -
 • รางวัลงานวิจัยชนะเลิศ ระดับจังหวัด : ผลการใช้รูปแบบการฉีดยาแบบองค์รวม เพื่อลดความปวดในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักทางกล้ามเนื้อ

 • 2558  -
 • รางวัลงานวิจัยดีเด่น ระดับกระทรวงสาธารณสุข : การพัฒนารูปแบบการรักษาภาวะไหล่ติดแบบผสมผสานของ รพ.โนนสุวรรณ

 • 2558  -
 • รางวัลผลงานดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนารูปแบบการรักษาภาวะไหล่ติดแบบผสมผสานของ รพ.โนนสุวรรณ

 • 2558  -
 • ชนะเลิศระดับจังหวัด : ผลการใช้รูปแบบการฉีดยาแบบองค์รวม เพื่อลดความปวดในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักทางกล้ามเนื้อ

 • 2557  -
 • โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง

 • 2557  -
 • สถานพยาบาลมีการจัดการงานผ่านเกณฑ์อำเภออนามัยเจริญพันธ์

 • 2557  -
 • มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงของบุคลากรจากการทำงานระดับ 4

 • 2557  -
 • โรงพยาบาลเป็นมิตรกับวัยรุ่น

 • 2557  -
 • SRRT มีการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับดี

 • 2557  -
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด : ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำและกิจกรรมการป้องกันตามสภาพปัญหาของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

 • 2557  -
 • รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด : ผลการพัฒนารูปแบบการทำงานประจำให้เป็นผลงานวิจัยรพ.โนนสุวรรณ ปีงบประมาณ 2554 - 2556

 • 2557  -
 • ชนะเลิศ ระดับจังหวัด : การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

 • 2555  -
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH

 • 2546  -
 • ให้บริการรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลซึ่งมีเตียงสามัญ 23 เตียง ห้องพิเศษ 5 ห้อง และมีห้องสำหรับแยกโรค 1 ห้อง ห้องผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1 ห้องและแยกการให้บริการห้องคลอด ทีอาคารผู้ป่วยนอก ให้บริการในระยะก่อนคลอด และระยะคลอด โดยมีเตียงให้การบริการ 2 เตียง พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชน

 • 2544  -
 • ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเพิ่มเติมเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

 • 2538  -
 • โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ได้ก่อสร้างตามแบบของโรงพยาบาล 10 เตียง โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2538

our nonsuwan

วิสัยทัศน์(Vision)

ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สานสายใยชุมชน สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน


พันธกิจ(Mission)

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ และเป็น องค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภค
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และมีพันธะสัญญาในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง และให้ประชาชนมีขีดศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
4. พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร สมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการบริการสุขภาพ และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ ให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของอำเภอได้อย่างมีมาตรฐาน และรองรับความต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เข็มมุ่ง

1. ผู้รับบริการปลอดภัย
2. บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน
3. ผู้รับบริการพึงพอใจและประทับใจบริการ


ค่านิยม: ( 5ส )

ส : สามัคคี (Team Work)
ส : เสริมสร้างพลัง (Empowerment)
ส : สร้างสรรค์ (Attitude)
ส : สุขภาพ (Focus on Health)
ส : สม่ำเสมอ (Continuous Process Improvement)


กลยุทธ (Strategy)

1. สร้างพันธะสัญญาระดับนโยบายภายในอำเภอ และร่วมขับเคลื่อนบนฐานการผสานพลังของการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ ในระดับทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และไว้วางใจ
3. สร้างระบบการจัดการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและป้องกันได้ของชุมชน ด้วยวาระสุขภาพในพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งภายใต้แนวคิด การดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของประชาชน
4. เสริมศักยภาพระบบสุขภาพอำเภอเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
5. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อรองรับการพัฒนาสุขภาพตามมาตรฐาน Service Plan และความจำเป็นของหน่วยบริการทุกระดับในอำเภอ
6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ตามนโยบาย Green and Clean Hospital ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เสริมประสิทธิภาพการจัดการความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การสร้างพันธะสัญญาทางสุขภาพมุ่งสู่สังคมสุขภาวะอำเภอโนนสุวรรณแบบมีส่วนร่วม
2. การจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. การสร้างสรรค์ระบบบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบงานสำคัญ
4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากร


เป้าประสงค์

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราการตาย จากโรคที่สำคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. ระบบบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่น และวางใจได้ของผู้ใช้บริการ
3. อำเภอมีการจัดการความรู้ และนวัตกรรม ส่งเสริมการนำความรู้จากผลงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ
4. โรงพยาบาลมีศักยภาพทางการบริหารภายใต้ธรรมาภิบาล และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้
5. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพ มีสมรรถนะ ความสุข และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจด้านสุขภาพเพื่อประชาชน


จุดยืนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ รพ.โนนสุวรรณ

SP 1 : สร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพร่วมกัน
SP 2 : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เน้นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ
SP 3 : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
SP 4 : พัฒนาระบบ LAB, X-Ray ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
SP 5 : ส่งเสริมการนำงานวิจัยมาใช้ในองค์กร
SP 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ
SP 7 : พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ


ค่านิยมองค์กร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

"MOPH-BR" ซึ่งหมายถึง
M:Mastery เป็นนายตนเอง
O:Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P:People Centered Approach ใส่ใจประชาชน
H:Humulity ถ่อมตนอ่อนน้อม
B:Bloodline King Rama 1สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1
R:Rapprochement ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี


CEO ผู้บริหารโรงพยาบาลโนนสุวรรณ

นายศิริวัฒน์ เสาวกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ

นางชุติกาญจน์ ทิพย์พรชัย

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป

นางอรชร คนชุม

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

เภสัชกรประวัติ พลแสน

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ

นางสาวนุชจรินทร์ แก้วจตุรัส

หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

DOCTOR TEAM ทีมแพทย์

นายแพทย์ธีรภัทร ชุติมามาศ

นายแพทย์

เภสัชกรหญิงภรณ์วศา พลดงนอก

เภสัชกร

เภสัชกรหญิงนพวรรณ บุญกาญจน์วนิชา

เภสัชกร

Top