1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 540292คน

KNOWLEDGE การเรียนรู้

 • งานวิจัยผลงานวิจัย นำเสนอสู่ภายนอก การพัฒนางานประจำให้เป็นผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย R2R)
  วันที่ 2015-12-16 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี    โหลดเอกสารแนบ  • 2.
  • ประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   วันที่ 2017-10-03 | โดยสิบเอกยศนนท์ จอยเอกา โหลดเอกสารแนบ

  • 3.
  • KPIระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ด้านการวิจัยKPIระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ผลงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอําเภอ เขตสุขภาพ และกระทรวง ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนําไปใช้ประโยชน์ การแก้ปัญหาในงานประจำที่ทำทุกวัน อย่างเป็นระบบ และนำแนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สามารถสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจ รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เก็บข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหามาเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอด (Routine to Research : R2R) และส่งต่อการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม กระจายความรู้ขององค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร (เวทีนำเสนอผลงาน R2R ระดับอำเภอ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาต่อยอด (เวทีนำเสนอผลงาน R2R ระดับเขตสุขภาพ และระดับกระทรวง) คือหัวใจอย่างแท้จริงของการพัฒนางาน (Knowledge Management : KM)
   วันที่ 2017-08-29 | โดยบุญฑริกา บัวศรี โหลดเอกสารแนบ

  • 5.
  • งานวิจัยผลงานวิจัย นำเสนอสู่ภายนอก การพัฒนางานประจำให้เป็นผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย R2R)
   วันที่ 2015-12-16 | โดยวัชรเทพ จันทร์มณี โหลดเอกสารแนบ

NEWS ประชาสัมพันธ์

PURCHASE จัดซื้อ จัดจ้าง

Top